máj 08 2012

Javaslat a polgárőr törvény módosítására

Kardos Pál Úrnak,

BPSZ Elnöke

részére

 Budapest

 Tisztelt Elnök Úr !

Hivatkozással az ügyviteli kabinet 2012. május 07-i megkeresésére, az alábbiakban tájékoztatom a polgárőrségre vonatkozó jogszabályok esetleges módosításával kapcsolatos javaslataimról.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvénnyel kapcsolatos javaslatok

3.§ (2) e) ponthoz

Eredeti szöveg:

a rendezvények helyszínének biztosításában,

Javasolt szöveg:

a politikai jellegűek kivételével rendezvények helyszínének biztosításában,

Indokolás:

A polgárőrség politikamentes szervezet, ennél fogva kívánatos, hogy politikai párt rendezvényén a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra se jelenjen meg.

 

4.§. (1) ponthoz:

Eredeti szöveg:

A polgárőr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha

a) a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint

b) az Országos Polgárőr Szövetség tagja.

Javasolt szöveg:

A polgárőr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha

a) az Országos Polgárőr Szövetség tagjai közé felvette, valamint;

b) az Országos Polgárőr Szövetségbe való felvételt követően a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött

Indokolás:

A jogszabály nem tesz sorrendiséget a működés feltételeiben, így az újonnan alakult polgárőr egyesület az OPSZ tagság megszerzése előtt is benyújthatja együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó kérelmét. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek nem feladata az OPSZ tagság vizsgálata, ezért indokolt, hogy a rendőrséggel történő kapcsolatfelvétel előtt teljesüljön a legfontosabb jogi garancia, az OPSZ tagság.

10.§ (3) ponthoz:

Eredeti szöveg:

Polgárőr az a

a) 18. életévét betöltött,

b) cselekvőképes és

c) büntetlen előéletű

személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el a (2) bekezdés szerinti szabályzatokat.

Javasolt szöveg:

Polgárőr az a

a) 18. életévét betöltött,

b) cselekvőképes és

c) büntetlen előéletű

személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el a (2) bekezdés szerinti szabályzatokat.

Az egyesület a felvételi kérelmet elutasíthatja, ha a jogszabály szerinti feltételek nem állnak fenn, vagy erkölcsi, illetve etikai okokból úgy találja, hogy a jelentkező a tagságra nem méltó.

Indokolás:

Nem tisztázott, hogy a polgárőr tagságra nem méltó személyek jelentkezését milyen szempontok alapján lehet elutasítani. A jelenlegi szabályozás szerint ha valaki megfelel fenti feltételeknek, akkor nincs jogalap a jelentkező elutasítására még abban az esetben sem, ha pl. italozó vagy a polgárőrség szellemiségével és az etikai szabályzattal ellentétes életmódot folytat vagy folytatott.


14.§. (2) ponthoz

Eredeti szöveg:

A polgárőr az egyesülete működési területén kívül is elláthatja tevékenységét, ha

a) a területileg illetékes polgárőr egyesülettel közösen látja el tevékenységét,

b) arra a polgárőr egyesület a 6. § (1) bekezdésben meghatározott szervekkel együttműködési megállapodást kötött,

c) a polgárőr egyesületet, vagy a területi szövetséget a megyei (fővárosi) rendőr főkapitányság felkéri a megye (főváros) közigazgatási területén való tevékenység ellátásra, vagy

d) a polgárőr egyesület az érintett önkormányzattal írásban erre irányuló együttműködési megállapodást kötött.

Javasolt szöveg:

A polgárőr az egyesülete működési területén kívül is elláthatja tevékenységét, ha

a) a területileg illetékes polgárőr egyesülettel közösen látja el tevékenységét,

b) arra a polgárőr egyesület a 6. § (1) bekezdésben meghatározott szervekkel együttműködési megállapodást kötött,

c) a polgárőr egyesületet, vagy a területi szövetséget a megyei (fővárosi) rendőr főkapitányság felkéri a megye (főváros) közigazgatási területén való tevékenység ellátásra, vagy

d) a polgárőr egyesület az érintett önkormányzattal írásban erre irányuló együttműködési megállapodást kötött.

A b), c), d) pontok szerinti szolgálatellátás esetén a területen székhellyel rendelkező polgárőr egyesületet – ha az a bűnügyi, közbiztonsági érdekeket nem veszélyezteti – legkésőbb a szolgálat megkezdésekor lehetőség szerint értesíteni kell.

Indokolás:

A működési területükön szolgálatot ellátó polgárőr egyesületek vélhetően ismertek a helyi lakosság és intézmények körében. Nem csak a tevékenységük, hanem személyük, autójuk, megjelenési formájuk is. Tekintettel arra, hogy a polgárőrség arculata, megjelenése, technikai eszközei nem egységesek, a helyi lakosok polgárőrségbe vetett bizalmát veszélyeztetheti, ha a területen „idegen” polgárőr, „idegen” polgárőr szolgálati gépjármű tűnik fel és arról a helyi „honos” egyesületnek nincsen tudomása.

15.§  (5) ponthoz:

Eredeti szöveg:

A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során – a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott vegyi eszköz kivételével – nem tarthat magánál a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.

Javasolt szöveg:

A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során – a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott vegyi eszköz kivételével – nem tarthat magánál a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet gáz-riasztó fegyvert és lőfegyvert.

Indokolás:

A jogszabály nem rendelkezik a gáz-riasztó fegyver viseléséről, amely már hosszú ideje megoldatlan probléma. A hatályos jogi szabályozás értelmében a fegyverviselési engedéllyel rendelkező polgárőr szolgálatellátás során magánál tarthatja gáz-riasztó fegyverét. Álláspontunk szerint a gáz-riasztó fegyvert – formájából és kialakításából kiindulva – az állampolgár nem tudja megkülönböztetni a lőfegyvertől. A gáz-riasztó fegyver polgárőr szolgálatban történő viselése már önmagában is alkalmas arra, hogy veszélyeztesse a polgárőrség szellemiségét. A gázspray beszerzésével a gáz-riasztó fegyver viselése inkább a kényszerítő eszközként történő alkalmazás irányába mutat az a jogos védelmi helyzet helyett.

17.§ (1) ponthoz:

Eredeti szöveg:

A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség” felirat, a polgárőr egyesület székhelyének megjelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a település címere helyezhető el. A polgárőr szervezet gépjárműve nem lehet valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas.

Javasolt szöveg:

A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség” felirat, a polgárőr egyesület székhelyének megjelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a település címere helyezhető el. A polgárőr szervezet gépjárműve nem lehet valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas. A polgárőr egyesület gépjárművén a helyi sajátosságokhoz igazodó információk (elérhetőség, logo, támogató) is elhelyezhető.

Indokolás:

A polgárőr szolgálati gépjárművek egyfajta mobil információs táblaként és megjelenési felületként is üzemelnek. Az identitás (logo, szlogen, egyedi jelleg) feltüntetése mellett kiemelt jelentőséggel bír az elérhetőségek és a támogatók feltüntetése is, melyet a jelenlegi szabályozás nem tesz egyértelműen lehetővé.

19.§ (1) ponthoz

Eredeti szöveg:

közterületi járőrszolgálat során a közterületen és nyilvános helyen a bűncselekmények, a szabálysértések, valamint a közrendet és a közbiztonságot sértő cselekmények észlelése és megakadályozása céljából a polgárőr meghatározott körzetben, területen vagy útvonalon bűnmegelőzési tevékenységet folytat, megelőzi az egyéb jogellenes cselekményeket, valamint végzi a jogsértések 18. § szerinti megszakítását és a tetten ért személyek visszatartását.

Javasolt szöveg:

A közterületi járőrszolgálat során a közterületen és nyilvános helyen a bűncselekmények, a szabálysértések, valamint a közrendet és a közbiztonságot sértő cselekmények észlelése és megakadályozása céljából a polgárőr meghatározott körzetben, területen vagy útvonalon bűnmegelőzési tevékenységet folytat, megelőzi az egyéb jogellenes cselekményeket.

Indokolás:

A hatályos szövegezés kizárólag a közterületi járőrszolgálat ellátása során teszi lehetővé a jogsértések megszakítását és a tetten ért személyek visszatartását. Álláspontunk szerint a polgárőr mind az alap-, mind a kiegészítő feladatok során jogosult a jogsértések 18.§. szerinti megszakítására és a tetten ért személy visszatartására. A jelen szabályozás szerint indokolatlanul szűkíti a polgárőr lehetőségeit, ezzel veszélyezteti alapfeladatai ellátását.

20.§ (5) ponthoz:

Eredeti szöveg:

Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzőőr irányítja, „Egyéb veszély” jelzőtáblát – jelzőőrre utaló kiegészítő táblával – kell elhelyezni

a) lakott területen kívül minden esetben,

b) lakott területen akkor, ha a jelzőőr és jelzése folyamatosan és jól láthatóan nem észlelhető.

Javasolt szöveg:

Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzőőr irányítja, lehetőség szerint „Egyéb veszély” jelzőtáblát – jelzőőrre utaló kiegészítő táblával – kell elhelyezni

a) lakott területen kívül,

b) lakott területen akkor, ha a jelzőőr és jelzése folyamatosan és jól láthatóan nem észlelhető.

Indokolás:

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közúti közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére gyakorlati mód és lehetőség nincs. Egy közúti közlekedési baleset helyszínén az elsődleges feladat az élet- és vagyonmentés, illetve a további balesetek, sérülések elkerülése, a helyszín eredeti állapotban történő megőrzése a hatáskörrel rendelkező hatóság kiérkezéséig, valamint szükség esetén a jelzőőri tevékenység ellátása. Ebből kiindulva a polgárőrnek nincs ideje és kapacitása arra, hogy a helyszín előtt legalább két irányból szabvány közúti közlekedési táblát helyezzen el, illetve meg is óvja azt. A jogszabály lehetővé teszi a figyelmeztető fényjelzés használatát, ezért a közúti közlekedési jelzőtábla kihelyezése (pontosabban a gyakorlatban ki nem helyezése) helyett célszerű a figyelmeztető fényjelzés kötelező használata. A szabvány közúti közlekedési táblák és a felállításukhoz szükséges tartozékok beszerzése indokolatlanul nagy költségeket róna a polgárőr egyesületekre, melynek eleget tenni nem tudnak. Ezzel szemben a figyelmeztető fényjelzés olcsón beszerezhető, valamint egyéb szolgálati feladatok esetén is működtethető.

A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület alapszabálya a jogszabályban foglaltak szerint módosításra került, mely különösebb átállási nehézséggel nem járt. A fenti javaslatok a gyakorlati végrehajtás során felmerült problémákra koncentrálnak.

Kérem a fenti javaslatok elfogadását, egyben kérjük, hogy a 2011. évi CLXV. törvény esetleges módosítása során figyelembe venni szíveskedjenek.

Jelen javaslatokat az egyesület elnöksége – a határidő rövidsége miatt – nem tárgyalta.

Az adott cikk linkje: http://vtpe.hu/javaslat-a-polgaror-torveny-modositasara/

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.